Wie is wie?

Een leerlingenraad is een adviesorgaan, met als doelstelling het bevorderen van de dialoog tussen leerlingen en directie, leerlingen en leerkrachten en leerlingen onderling, met het oog op optimale ontplooiingskansen voor alle leerlingen. Gezien de jeugdige leeftijd van de leerlingen en de eigenheid van het BLO zal de leerlingenraad samengesteld worden uit leerlingen uit de hoogste pedagogische eenheden/klassen (leeftijdscategorie 11 - 13-jarigen). In een klasactiviteit zal de werking van de leerlingenraad gesitueerd worden, zodanig dat de leerlingen met kennis van zaken een medeleerling kunnen aanduiden als klasverantwoordelijke binnen de leerlingenraad

CSW

De Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk (CSW) maakt deel uit van het IVA Provinciaal Onderwijs en werkt onder de leiding van het hoofd van het IVA. CSW heeft als opdracht oplossingen aan te reiken voor sociale problemen van de leerlingen van het provinciaal onderwijs. De taakomschrijving vanuit het schoolbestuur omvat:

 • onderwijsmoeilijkheden onderzoeken en oplossen (bvb. schoolverzuim)
 • psychologische problemen, sociale en familiale moeilijkheden (relationeel en financieel) en medische problemen aanpakken
 • gesprekken voeren met leerlingen
 • huisbezoeken afleggen (gesprekken met ouders)
 • contacten leggen met andere diensten (Comité Bijzondere jeugdzorg, politie, mutualiteiten, OCMW, Kinderbijslagfonds,...

De tussenkomsten van de Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk zijn gratis en strikt discreet. Hun taak is zowel preventief als begeleidend. De werking steunt op een vertrouwensrelatie leerling-schoolmaatschappelijk werker.

Adres:

De Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk
Provinciaal Administratief Centrum 'Het Zuid'
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Tel: 09/267.74 23

Via de directie kan je beroep doen op onze dienst.

 • Directie - Claeys Sabine
 • Onderwijzers Algemene Sociale Vorming (ASV)
  • Van Hecke Vicky
  • Cildir Fatos
  • Verplancke Nele
  • Cuyt Lisa
  • Biccler Wendy
  • Lisa Segers
  • Melissa Van Everbroeck
  • Julie Sierens
  • Ingrid De Coninck
 • Paramedici
  • Wijffels Sylvie (logo)
  • Brechje Schaers
  • ... (kiné)
  • Ryon Ria (kinderverzorgster)
  • Julie Sierens (orthopedagoog)
 • Bijzondere leermeester
  • Meyvaert Luc (rooms-katholieke godsdienst)
  • Hamerlinck Sarah (niet-confessionele zedenleer)
  • Van Heest Janneke (Protestantse godsdienst)
  • Nafisa
  • Van Acker Rhea (LO + zwemmen)
  • Els De Saedeleer (individueel onderwijs)
 • Ondersteuningsnetwerk
  • Stoelzaed Aurelie
  • De Coninck Ingrid
  • Poppe Katia
 • Secretariaatsmedewerker
  • Cassier Annick
 • Begeleidend personeel (middagtoezichters-busbegeleiders)
 • Keuken- en onderhoudspersoneel

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid, die ze in principe uitoefent tegenover het schoolbestuur. Over de algemene organisatie en de werking van de school oefent de raad zijn bevoegdheden rechtstreeks uit tegenover de directeur. De ouderdelegatie is te bereiken op het adres van de school.

Vertegenwoordigers:

 • Johan Dhaene (vertegenwoordiger lokale gemeenschap)
 • Frank Calle (vertegenwoordiger lokale gemeenschap)
 • Karin Sturm (ouder)
 • Dirk Martens (ouder)
 • Peter de Wolf (secretaris en vertegenwoordiger lokale gemeenschap)
 • Marijke Verstraeten (vertegenwoordiger lkn)
 • Ann Moeraert (vertegenwoordiger lkn)
 • Lisa Cuyt (voorzitter)
 • Sabine Claeys (directie)

Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB “Meetjesland”, Visstraat 14 te 9900 Eeklo.

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Teneinde deze opdracht te realiseren, situeert de begeleiding van de leerlingen door het centrum zich op de volgende domeinen:

 • het leren en studeren
 • de onderwijsloopbaan
 • de preventieve gezondheidszorg
 • het psychisch en sociaal functioneren

meer info kan je vinden op hun website

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van de school. Ze richt dus niet alleen het onderwijs in, ze is ook verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming. Als uitvoerend orgaan van de Provincieraad treedt de Deputatie op.

De Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent

(09/267 80 00)

Alle provinciale scholen en centra voor volwassenenonderwijs van de provincie Oost-Vlaanderen vormen samen de entiteit Pedagogische Instellingen. Deze entiteit staat oa in voor de uitvoering van een gecoördineerd onderwijsbeleid overeenkomstig de beleidslijnen van het schoolbestuur, voor het dagelijks financieel beheer en voor de uitvoering van het personeelsbeleid.
Het agentschap staat onder leiding van Mevr. de Boevere Kristel van de Pedagogische Instellingen Provinciaal Onderwijs.

Een scholengemeenschap is een vrijwillig tot stand gebracht samenwerkingsverband tussen scholen met als doel, het verhogen van het draagvlak van de betrokken scholen, een transparanter studieaanbod, een efficiënter gebruik van de beschikbare middelen en een beter management.De provinciale BLO-scholen vormen scholengemeenschappen met de basisscholen van het gemeentelijk en stedelijk onderwijs in de regio. De scholengemeenschappen worden bestuurd door een beheerscomité waarin elk schoolbestuur één lid afvaardigt. 

Onze school behoort tot de scholengemeenschap “Meetjesland” 

contactadres: Kruipuit 19A, 9991 Adegem

Team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling. Tot het team behoren de klastitularis, Bijzondere Leerkracht,Individueel Onderwijs (BLIO) en zoveel mogelijk betrokken leerkrachten en paramedici.

Het team kan uitgebreid worden met volgende niet-stemgerechtigde leden:

 • een lid van het begeleidend CLB
 • een lid van de CSW

Niet gevonden wat je zocht? Je kan ons steeds telefonisch en per mail bereiken. Onze gegevens staan rechtsboven op deze website. 

Downloads

Onze visie

Onze school staat garant voor 3 belangrijke pijlers:

 • Dynamisch-affectieve begeleiding
 • Cognitieve vorming en schoolvaardigheden
 • Sociale vaardigheden

Lees de volledige Schoolvisie

Wist je dat?

Onze school ook actief is op facebook? bezoek onze facebook pagina